Evolució i metodologia:

L’avaluació serà contínua i realitzada pels monitors i coordinador de natació. La primera setmana es farà una prova de nivell per determinar el grup més adient per cobrir les necessitats i característiques de cada infant. Si durant el curs els monitors detecten que un infant encaixa més dins un altre grup es faria el canvi, consensuat amb els pares segons la disponibilitat horària. S’AVALUACIÓ SE FA NOMÉS A FINAL DE CURS Els trimestres estan constituïts d’octubre a desembre, de gener a març i d’abril al juny.

El programa de natació de la piscina de Porreres es basa en un fet diferenciador, l’ensenyament en grups reduïts. Aquest fet fa possible l’assoliment dels objectius d’una manera més ràpida i efectiva, també permet als monitors donar una resposta individualitzada depenent de les necessitats i característiques de cada infant. Cada grup tendrà un color, aquests colors ens permetran l’organització i diferenciació dels grups per edats i per nivell d’aprenentatge, aquesta organització també ens servirà per trobar un element motivacional per cada uns dels alumnes que els ajudarà a superar les diferents etapes que componen el nostre programa de natació.